Horeca en evenementen


transformatorhuis

De Liefde en het Transformatorhuis Amsterdam

Om bouwkundige en financiële redenen is het afdoende isoleren van (grote) oude fabriekspanden vaak ondoenlijk. Op het Westergasfabriekterrein staan meerdere van deze gebouwen. De WesterUnie, De Liefde en Het Transformatorhuis worden gebruikt voor clubavonden en evenementen. Om voldoende geluid te kunnen maken op de dansvloer zonder overlast te veroorzaken in de omgeving en zonder ingrijpende verbouwingen, is een pilotproject gestart. Hierin wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is met de juiste geluidsystemen en opstellingen van speakers, minder hinder te veroorzaken bij omwonenden. Dit idee is niet nieuw en er worden vaker experimenten met audio-opstellingen gedaan. Wij zijn echter verder gegaan door de gebouwen 3D te modelleren inclusief audioconfiguraties en nieuwe subwoofertechnieken. Het rekenwerk is vervolgens in de praktijk getest. Mede door deze pilot hebben wij een methode ontwikkeld waarmee wij goed kunnen rekenen aan de geluidreductie door optimalisatie van de (elektro-) akoestiek en er extra geluidreducties behaald kunnen worden van 5 tot 8 dB.

Opdrachtgever: De WesterUnie | Project: Meer geluid door (elektro-)akoestische maatregelen


Club Air AmsterdamClub Air Amsterdam

Club Air Amsterdam

Na jaren leeg te hebben gestaan is de voormalige discotheek iT aan de Amstelstraat in Amsterdam gesloopt om ruimte te maken voor een nieuwe club. Het isoleren van het oude pand bleek technisch erg lastig en financieel onrendabel. Voor het nieuwe plan, waarin tevens een sportschool en winkelruimten zijn opgenomen, is uitgebreid akoestisch onderzoek verricht. Ondanks dat de club is gelegen in het drukke uitgaanscentrum van Amsterdam, is het aan de achterzijde van het gebouw ’s nachts opvallend rustig. Het geluid op de achtergevels van de grachtenpanden die aan deze achterzijde staan moest daarom echt teruggebracht worden tot 30 dB(A) (de wettelijke geluidnorm van 40 dB(A) inclusief de toeslag voor muziekgeluid van 10 dB(A)). Voor het berekenen van de geluidisolerende constructies is een akoestisch rekenmodel gemaakt. Tijdens de bouw is de uitvoering intensief begeleid en zijn tussentijdse metingen verricht. De nieuwe zware betonnen kelderbak en zwaar gemetselde gevels zijn voorzien van een doos-in-doosconstructie. Door de getroffen voorzieningen en een intensieve begeleiding van de uitvoering kan er op de dansvloer 105 dB(A) housemuziek worden gedraaid.

Opdrachtgever: Reggestaete / Club Air | Project: Isolatie en akoestiek nieuwe club


Villa Jongerius

Villa Jongerius Utrecht

Nadat Villa Jongerius, een prachtige villa uit de jaren dertig, was gerestaureerd wilde de stichting de verschillende ruimten van het monument gaan gebruiken voor uiteenlopende activiteiten en evenementen. Door geluidmetingen te verrichten is vastgesteld hoeveel geluid er in de diverse ruimten geproduceerd kan worden, zonder de wettelijk geluidnormen te overschrijden. Deze toelaatbare geluidniveaus zijn berekend voor verschillende type en genres muziek, waardoor de gebruikers een goed beeld hebben wat geluidtechnisch gezien wel en niet kan binnen Jongerius.

Opdrachtgever: Stichting Jongerius | Project: Akoestisch onderzoek mogelijke exploitatie


Club Panama AmsterdamClub Panama Amsterdam

Theater – Club Panama Amsterdam

Het markante monumentale gebouw van Panama aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam was al jaren in gebruik als theater, café en restaurant en later ook als club. Niet al deze activiteiten waren in overeenstemming met het bestemmingsplan. Het leek een formaliteit dit alsnog te regelen. Met de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied kwam woningbouw echter steeds dichterbij. Aanhoudende weerstand in de buurt heeft geleid tot diverse procedures en een geregelde gang naar de Raad van State. Akoestisch onderzoek moest uitwijzen of het technisch mogelijk was Panama dusdanig te isoleren dat zowel voor de bestaande als de nieuwe woningen aan de geluidnormen voldaan kan worden. Daarnaast is ook de indirecte hinder van bezoekers op straat en autobewegingen in kaart gebracht. Nadat ook nog eens geluidonderzoek gedaan is naar de mogelijkheden een hogere waarde voor de geluidbelasting en de effecten daarvan op de omgeving, waren alle knelpunten uiteindelijk van tafel.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost | Project: Wijziging bestemmingsplan voor club


BloomingdaleBloomingdale

Vijf strandpaviljoens in Bloemendaal aan Zee

De verschillende paviljoens op het strand van Bloemendaal aan Zee organiseren in de zomermaanden steeds meer (dans)evenementen. Om het geluid bij de paviljoens enigszins te begrenzen, was door de gemeente Bloemendaal een geluidnorm gesteld op het strand. In de duinen, onder andere op een camping, werd echter hinder ondervonden. Het lag dan ook voor de hand de muziek richting het strand te richten, maar daardoor werd de norm te snel overschreden. Zodoende werd besloten te onderzoeken of de norm ‘verplaatst’ kon worden naar de duinen. Per strandpaviljoen overdrachtsmetingen gedaan en is in overleg met de Omgevingsdienst IJmond een nieuwe norm berekend aan de duinkant. Vervolgens zijn voor een aantal beachclubs geluidwerende en elektro-akoestische voorzieningen geadviseerd om het geluid te optimaliseren.

Opdrachtgever: Beachclub Bloomingdale (en anderen) | Project: Geluidonderzoek voor nieuwe geluidnorm en handhaving


Terras Hannekes Boom AmsterdamTerras Hannekes Boom Amsterdam

Terras Hannekes Boom Amsterdam

Het stemgeluid van bezoekers op een terras hoeft (in de meeste situaties) niet binnen vastgestelde geluidnormen te blijven. Dit zou terrassen op veel locaties namelijk onmogelijk maken. Op het moment dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden om een terras te kunnen exploiteren moet een gemeente in het kader van een goede ruimtelijke ordening wél naar het geluid kijken. Je wilt als gemeente geen probleem creëren en dus op voorhand (laten) onderzoeken of er mogelijk overmatige hinder zou kunnen ontstaan. Hannekes Boom heeft een groot deel van het terrein ingericht als terras. Voor een deel daarvan moest een ontheffing op het bestemmingsplan worden aangevraagd. Met behulp van een akoestisch rekenmodel heeft Het GeluidBuro het geluid op de omliggende woningen berekend. Die belasting is vervolgens getoetst aan de richtlijn uit ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De ruimtelijke onderbouwing van de architect samen met het akoestisch onderzoek gaven afdoende onderbouwing om de terrassen vergund te krijgen.

Opdrachtgever: Bandra BV / Studio Valkenier | Project: Geluid van mensen op terrassen


Het Muziekhuis

Het Muziekhuis – QBUS Leiden

Toen de woning naast de concertzaal van Het Muziekhuis in Leiden betrokken werd door nieuwe eigenaren ging het mis. De geluidoverlast bleek voor de nieuwe bewoners onaanvaardbaar. Geluidmetingen wezen uit dat in de QBUS zaal minder geluid gemaakt kon worden dan nodig was voor een (pop)podium. De bouwkundige staat en de ligging van de woning(en) maakten het zeer complex om de zaal voldoende te isoleren. Na grondig akoestisch onderzoek en een intensieve verbouwing is het uiteindelijk gelukt om de zaal tot een geluidniveau van 99 dB(A) popmuziek te isoleren. Naast geluidwerende voorzieningen is de zaal ook akoestisch aangepakt, wat tot een prettige akoestiek en een hoge geluidbeleving heeft geleid. Bijzonder aan dit project is het convenant dat is afgesloten tussen Het Muziekhuis, de omwonenden en de gemeente Leiden, waarin afspraken zijn gemaakt hoe met elkaar en mogelijke overlast om te gaan. De zaal wordt overwegend gebruikt voor optredens van kleine formaties en singer-songwriters waarbij zo’n 90 tot 95 dB(A) geproduceerd wordt.

Opdrachtgever: Gemeente Leiden | Project: Isolatie van een podiumzaal naast een woning