Bestemmingsplan en ruimtelijke ordening


Bestemmingsplan Larserknoop Lelystad

Bestemmingsplan Larserknoop Lelystad

Bestemmingsplan Larserknoop versus goede ruimtelijke ordening voor op een gezomerd industrieterrein gelegen bedrijf (RDW). De RDW heeft beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Larserknoop, vanwege belemmering van haar bedrijfsactiviteiten (in het bijzonder het uitvoeren van geluidmetingen aan banden) ten gevolge van de aanleg van een bedrijventerrein (Larserknoop) en een ontsluitingsweg op korte afstand van het RDW-terrein. Het betreft een bijzondere situatie: de RDW verzoekt rekening te houden met een gewenst geluidsniveau op haar terrein van 50 dB(A) (zowel maximaal als equivalent). Raad van State vindt in eerste instantie dat gemeente te lankmoedig is geweest en de consequenties voor RDW onvoldoende in kaart heeft gebracht. Het GeluidBuro heeft namens de gemeente Lelystad de akoestische consequenties voor de specifieke bedrijfssituatie van de RDW onder de loep gehouden.

Opdrachtgever: Gemeente Lelystad | Project: Goede ruimtelijke ordening op een gezomerd industrieterrein


Bestemmingsplan Startingerweg Akersloot

Bestemmingsplan Startingerweg Akersloot

In het kader van een goede ruimtelijke ordening heeft Het Geluidburo de geluidsniveaus berekend op het bouwplan Startingerweg te Akersloot. Op korte afstand ligt een akkerbouwbedrijf, dat voldoet aan het Activiteitenbesluit, maar met betrekking tot de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening zouden (bron- en overdrachten)maatregelen moeten worden getroffen. De beoordeling voor een goede ruimtelijke ordening is steeds vaker een obstakel voor bouwplannen. De ene gemeente gaat er strikter me om dan de andere. Het GeluidBuro heeft de akoestische situatie in kaart gebracht en voorstellen gedaan voor oplossingen.

Opdrachtgever: Gemeente Castricum | Project: Inzichtelijk maken geluidsituatie voor bouwplan


Kruiswijk III HeerhugowaardKruiswijk III Heerhugowaard

Kruiswijk III Heerhugowaard

Het plan Kruiswijk (III) omvat de realisatie van een nieuw bedrijventerrein met bedrijfswoningen. Voor het akoestisch onderzoek dat wij hiervoor hebben verricht waren twee aspecten van belang; 1) de geluidbelasting van de bestaande en nieuwe wegen op de gevels van de nieuwe bedrijfswoningen, en 2) de eventuele toename van het geluid op de gevels van bestaande woningen, vanwege de toekomstige activiteiten. Uit het geluidonderzoek bleek dat voor een aantal nieuwe woningen een hogere waarde aangevraagd moest worden omdat de geluidbelasting hoger wordt dan de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Ook bleek dat het geluid nabij enkele bestaande woningen toe zou nemen vanwege de verwachte extra verkeerdruk. Hiervoor zijn geluidreducerende maatregelen berekend om de geluidsopname op te heffen. In enkele gevallen zullen waarschijnlijk ook geluidisolerende voorzieningen aan de woning zelf getroffen moeten worden.

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed Ontwikkeling | Project: Geluidonderzoek nieuw bedrijventerrein met bedrijfswoningen


Bestemming Sportpark Overveerpolder OegstgeestBestemming Sportpark Overveerpolder Oegstgeest

Bestemming Sportpark Overveerpolder Oegstgeest

De voetbal- en cricketactiviteiten van ASC in Oegstgeest vonden vanwege huisvestingsproblemen al jarenlang op verschillende locaties plaats. De Overveerpolder werd uiteindelijk als meest geschikte locatie gevonden om een nieuw sportpark te realiseren en beide onderdelen weer te herenigen. Hiervoor was een wijziging nodig van het bestaande bestemmingsplan. Voor het stemgeluid van sportactiviteiten in de openlucht gelden geen wettelijke geluidnormen. Omdat in het kader van een goede ruimtelijke ordening breder gekeken moet worden dan alleen naar de wettelijke normen, zijn binnen het akoestisch onderzoek voor het nieuwe sportpark alle geluidproducerende activiteiten berekend en beoordeeld. De geluidbelasting op de omgeving, zijnde bestaande woningen en woonboten, is berekend met een akoestisch rekenmodel, en getoetst aan wettelijke normen én de richtlijnen uit de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’. Het geluidonderzoek wees uit dat er geen akoestische belemmeringen waren voor het plan.

Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest | Project: Akoestisch onderzoek bestemming sportpark


Slotheerenbuurt HeemskerkSlotheerenbuurt Heemskerk

Slotheerenbuurt Heemskerk

Het plan Slotheerenbuurt in Heemskerk omvat de vervangende nieuwbouw van 3 appartementengebouwen met in totaal 54 appartementen, 86 grondgebieden woningen en 1 gezondheidscentrum. Geluidonderzoek was nodig om voor het bestemmingsplan te onderbouwen dat nieuwe woningen mogelijk zijn binnen de wettelijke geluidnormen. Omdat de exacte invulling nog niet bekend was, is het verkeerslawaai berekend op bouwvlakniveau. Zowel de zoneplichtige als niet-zoneplichtige wegen en de cumulatie va de diverse geldbronnen zijn in het onderzoek betrokken. Na de eerste rekenslagen is advies gegeven over de mogelijk te treffen voorzieningen om de geluidbelasting te verlagen.

Opdrachtgever: Gemeente Heemskerk / Milieudienst IJmond | Project: Bestemmingsplan 54 nieuwe appartementen

Pest Control