Bedrijven en industrie

Iedereen die een bedrijf start of uitbreidt moet dat melden bij de overheid. Soms moet ook een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Afhankelijk van de aard van het bedrijf en de directe omgeving moet bij de melding een akoestisch onderzoek worden ingediend. In dit onderzoek wordt beoordeeld in hoeverre het bedrijf voldoet aan de geluidnormen, zoals onder meer vastgelegd in het Activiteitenbesluit.

Het GeluidBuro verzorgt dergelijke industrielawaai-onderzoeken. Met metingen en berekeningen brengen we de akoestische situatie in kaart. Indien niet wordt voldaan aan de voorschriften adviseren we over mogelijke geluidwerende maatregelen. Deze kunnen uiteenlopen van het aanpassen van bedrijfsprocessen tot het treffen van bronmaatregelen (stillere machines, plaatsen geluiddempers) of overdrachtsmaatregelen (isoleren gebouw, plaatsen geluidscherm). Dit wordt gedaan in nauw overleg met het bedrijf en betrokken overheden.

Geluiddempers maakten het mogelijk onze fabriek uit te breiden met nog een productielijn.Frank van Harten

Naast akoestisch onderzoek voor individuele bedrijven, beheren wij geluidzones van industrieterreinen voor gemeenten en provincies en adviseren wij bij bestemmingsplanprocedures.

Foto Frank van Harten

Frank van Harten | Plant manager Koninklijke Peijnenburg

    Onze werkzaamheden voor bedrijven en industrie

  • Akoestisch onderzoek voor melding of vergunning
  • Verrichten geluidmetingen op locatie
  • Meten en berekenen geluidbelasting van de omgeving
  • Advies benodigde maatregelen
  • Zonebeheer industrieterreinen
  • Opstellen zonebeheerplannen
  • Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplanprocedures
  • Ondersteuning en advies bij (juridische) procedures

Zie ook:
Referentieprojecten
Artikelen op onze Blog
Offerte aanvragen